Каква е нашата мисия?

Икономично потребление на природните и енергийни ресурси както и намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на дългосрочни и краткосрочни програми.

Повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, както и тяхното правилно оползотворяване и обезвреждане.

Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда

Спазване на действащите нормативни актове, третиращи проблемите по управлението на отпадъците.

Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната среда.